Shehappy

49 tekstów – auto­rem jest She­hap­py.

Nadzieja sieje wiele na­sion, ale tyl­ko z kil­ku wy­ras­tają drze­wa dające nieliczne, ale za to słod­kie owoce. 

myśl • 25 listopada 2011, 20:39

Póki nie zos­ta­niesz wyrzu­cony za drzwi z bu­telką pi­wa, które na­ważyłeś, nie poj­miesz kon­sekwen­cji i wiel­kości swe­go czynu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 listopada 2011, 14:43

Na dwa od­dechy od siebie,
na trzy mi­le dalecy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2011, 17:41

Sztuką jest dążenie do zwy­cięstwa z umiarem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 sierpnia 2011, 11:21

Niepokój za­siany przez ciem­ność trud­no wyplenić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 lipca 2011, 10:12

Hej, Czar­na Ma­ro, obudź swo­je wrony! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 lipca 2011, 12:21

Zbiegi oko­liczności lu­bią ranić,
Lu­bią być okrutne. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 czerwca 2011, 13:12

Przy­jaciel po­winien być jak gier­mek dla ry­cerza,
który zakładając mu zbro­je może oca­lić
lub odeb­rać mu życie. Zaufa­nie jest kluczem do szczęścia.
Trze­ba tyl­ko roz­poznać od­po­wied­niego giermka. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 maja 2011, 13:11

Uśmiech, który nakłada­ny jest ja­ko mas­ka, przes­ta­je być uśmie­chem, a sta­je się tyl­ko gry­masem - marną ko­pią, cze­goś piękne­go, co spra­wia, że i oczy, i ser­ce świecą się ciepłym blaskiem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 marca 2011, 13:11

Niepew­ność, nis­ka sa­mooce­na i wątpli­wości to armia,
która pot­ra­fi zniszczyć wszys­tkie mury,
na­wet te z marmuru. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 marca 2011, 12:36

Shehappy

Shehappy

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność